De Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis heeft inmiddels de eerste, en grootste, betaling aan de erkende concurrente crediteuren conform het gehomologeerde faillissementsakkoord voldaan. Enkele crediteuren hebben nog niet de noodzakelijke informatie verstrekt (zoals kopie bankrekening afschrift ter verificatie en contact gegevens) en zullen eerst nadat die informatie (tijdig) is ontvangen betaling kunnen verwachten. Aan het einde van het jaar zal de Stichting bezien of een vervolg betaling kan plaatsvinden en de erkende crediteuren daarover berichten.

Crediteuren die hun vordering nog steeds niet hebben ingediend kunnen dit tot uiterlijk 1 oktober 2020 nog doen. Met hun vordering kan dan, indien die alsnog wordt erkend, mogelijk nog rekening gehouden worden. Indiening kan via het navolgende emailadres: stichtingslotervaart@yahoo.com .

De Stichting voor concurrente crediteuren is uitsluitend via bovengenoemd email adres bereikbaar.

Update 18/11/2020

Geachte crediteur Slotervaart Ziekenhuis,

Op 17 augustus jl. informeerden wij u over onze opdracht voor het uitvoeren van het faillissement-akkoord Slotervaart Ziekenhuis met betrekking tot concurrente crediteuren conform het vonnis van de rechtbank.

Inmiddels hebben de meeste concurrente crediteuren een eerste betaling ontvangen conform hetgeen is uiteengezet in ons bericht van 17 augustus jl. Van een (beperkt) aantal crediteuren is nog niet alle relevante informatie ontvangen om deze betaling uit te voeren. Die crediteuren kunnen de gevraagde informatie sturen aan uitbetalingmcs@cms-dsb.com

Wij zegden u ook toe om u te informeren over een mogelijke vervolgbetaling.

Naar het zich laat aanzien kunnen de concurrente crediteuren met een (initiële) vordering van meer dan €5.000/- een beperkte vervolg betaling tegemoet zien.

Gezien een complexe materie met de verzekeraar bij wie het Slotervaart Ziekenhuis een verzekering had afgesloten ter dekking van (medische) aansprakelijkheidsclaims hebben wij nog enkele vragen uitstaan bij deze verzekeraar. Om die reden hebben wij nog onvoldoende beeld met welke (financiële) risico’s de Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis rekening dient te houden. Om die reden heeft het bestuur besloten dat zodra zij deze risico’s afdoende kan inschatten het bestuur een afweging zal maken welk percentage de Stichting aan de resterende concurrente crediteuren kan uitkeren en wanneer.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u de website https://akkoordslotervaart.nl in de gaten te houden. Het bestuur van de Stichting zal middels deze website relevante informatie kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Stichting Akkoord Slotervaartziekenhuis,
Sijmen de Ranitz
Bas Westermann
Marty Smits